Přeskočit na obsah

Hlavní činnost

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kompletní přehled služeb nabízených v oblasti bezpečnosti a hygieny práce

Kompletní přehled služeb nabízených v oblasti požární ochrany

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci​

V této oblasti se jedná o výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, provádění školení, vedení dokumentace, šetření pracovních úrazů.

Hygiena práce

Podle platných zákonů, předpisů a norem (ČSN, ISO, EN) pro Vás v oblasti bezpečnosti a hygieny práce vypracujeme, provedeme a zajistíme:

 • Pravidelné měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční prohlídky pracovišť, provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce, kontroly stavu strojů a zařízení. Z fyzických prohlídek vypracujeme záznam s uvedením závad a doporučením k jejich odstranění. Závady a doporučení budou s Vámi prokonzultovány a doporučen postup k jejich odstranění.
 • Zajištění vstupního školení zaměstnanců na pracovišti a seznámení s bezpečnostními předpisy včetně ověření jejich znalostí (např.formou testu). Zajištění periodických školení a odborných školení pro výkon funkce.
 • Evidence pracovních úrazů a jejich vyšetřování dle nařízení vlády č.201/2010 Sb. , spolupráce s OIP. Vedení agendy nemocí z povolání.
 • Vypracování směrnic, pracovních řádů, poučení a technologických postupů.
 • Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možných ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Seznámení zaměstnanců s riziky a stanovení opatření k minimalizaci rizik. Vypracování směrnice k poskytování OOPP, mycích , čisticích a desinfekčních prostředků.
 • Vedení písemné dokumentace  včetně její aktualizace.
 • Zajištění harmonizace norem s normami evropské unie.
 • Vypracování návrhu kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb., § 37 odst. 2 o ochraně veřejného zdraví. Zajištění spolupráce s OHS.
 • Zpracování pravidel pro nakládání s chemickými látkami a školení zaměstnanců.

Požární ochrana

Podle platných zákonů, předpisů a norem ( ČSN,ISO, EN ) pro Vás v oblasti požární ochrany vypracujeme, provedeme a zajistíme:

 • Zajištění poradenské činnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti požární prevence
 • Zajištění výkonu odborně způsobilé osoby v požární ochraně
 • Vypracování tématických plánů a časových rozvrhů  školení, školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany, školení vedoucích zaměstnanců a provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany
 • Pravidelné  měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční  preventivní požární kontroly, včetně zápisu a vedení požární knihy
 • Zpracování dokumentace požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 246/2001 Sb. § 27 a opatření vyplývající ze zpracovaných posouzení požárního nebezpečí
 • Začlenění do kategorie činností
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Tématický plán a časový rozvrh školení
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární řád
 • Řád ohlašovny požáru
 • Požární evakuační plán
 • Operativní karta
 • Požární kniha
  • Požárně bezpečnostní řešení (dříve technická zpráva PO), popř. posouzení požárního nebezpečí
 • Směrnice , formuláře
  • Směrnice pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti při svařování
  • Směrnice pro zřizování a činnost preventivní požární hlídky
  • Aktualizace veškeré dokumentace dle § 40 vyhl. 246/2001 Sb.,ve znění pozd. předpisů , vývoje poznatků, změn a novel zákonů , vyhlášek a předpisů
 • Metodická podpora při zajištění cvičného požárního poplachu včetně jeho vyhodnocení
 • Dodání všech požadovaných druhů přenosných hasicích přístrojů a jejich rozmístění. Zajištění periodických kontrol včetně revizí a tlak. zkoušek. Revize a tlakové zkoušky rozvodů požární vody, nástěnných a podzemních hydrantů. Dodání dalších věcných prostředků požární ochrany (hadice, proudnice atd.