Přeskočit na obsah

Doplňkové služby

V rámci komplexně poskytovaných služeb dále nabízíme:

  • Prodej bezpečnostních značek a tabulek, včetně informativních značek z fotoluminiscenčního materiálu splňující kritéria NV č. 375/2017 Sb.
  • Bezpečnostní tabulky – plastové, samolepící (zákazové, příkazové, výstražné, informační značky, pokyny první pomoci).
  • Prodej, revize a opravy hasících přístrojů – revize 1x ročně. Hasící přístroj musí být umístěn na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu nebo umístěn v počtu dle požárně technického řešení stavby, které je nedílnou součástí projektové dokumentace a následného vydání kolaudačního rozhodnutí, životnost hasícího přístroje je u sněhových přístrojů 40 let, u ostatních 20 let (práškové, pěnové, vodní…) pokud není značně poškozen a nelze na něm provést opravu.
  • Revize hydrantových systémů (1x ročně), prodej hadic, proudnic, hydrantových skříní.

Poskytování komplexních služeb v oborech lze charakterizovat jako výkon funkcí bezpečnostního technika a technika požární ochrany včetně poradenství ve všech oblastech (výkon školících, konzultačních a inspekčních činností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce).

Veškeré nabízené služby jsou prováděny dle platných právních předpisů, na základě živnostenských listů a příslušných oprávnění a osvědčení. (např. odborně způsobilá osoba dle § 11 zákona o požární ochraně, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik Zákon 309/2006 Sb.), dále za účelem poskytování kvalitních odborných služeb spolupracujeme s odborníky a specialisty z výše uvedených oblastí a oblastí souvisejících, včetně účasti na odborných seminářích.

Ve vztahu k třetím stranám zachováváme mlčenlivost o všech obchodních či osobních informacích, které souvisí s činností zákazníka nebo s výsledky inspekcí , které se v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy či objednávky dozvíme. To neplatí v případě definovaných ve smlouvě.